Tango, Flow och balansen mellan Utmaning/Förmåga

utmaning-fardighet

Flow och även hur aktiviteter som inducerar Flow i utövarna även maximerar produktivitet i det övriga livet. Vi kommer ta upp hur och varför Argentinsk tango inducerar Flow i dig som dansare. Du kan läsa den här texten som en säljpitch för Argentinsk Tango till unga, ambitiösa entreprenörer som vill maximera sin output genom att lägga in Flow-aktiviteter i sin arbetsvecka. Vi börjar med att beskriva vad Flow är och varför det är viktigt att ha Flow i livet för att förbättra sina resultat.

Flow är ett sinnestillstånd som undersökts av den Ungersk-Amerikanska professorn i Psykologi, Mihály Csikzentmihályi. Hans bok ”Flow, Den optimala upplevelsens psykologi” gjorde begreppet allmänt känt. Flow är ett medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som hon eller han får en djup känsla av kontroll.

Flow har några specifika komponenter, utöver att den reflekterande självmedvetenheten försvinner, kan tiden även gå väldigt långsamt, eller väldigt fort. Upplevelsen av rummet kan förändras i Flow, intuitionen kopplas upp, beslut och handlingar utförs utan att de behöver gå [omvägen] genom vårt reflekterande intellekt. En djup kontakt med den egna kroppen är vanligt förekommande. Många rapporterar en djup känsla av sammanhang och att upplevelsen av en själv och världen smälter samman. Det omedelbara nuet är det enda som finns, inga tankar på dåtid eller framtid finns, fokus är helt och fullt på den aktuella situationen du befinner dig i.

Bandura (1977) begrepp själv-förmåga pekar på en kvalitet som är relevant för sammanhanget med den optimala upplevelsen. Intressant nog överskattar en person med hög själv-förmåga den egna förmågan till viss del. Denna förvrängning av verkligheten gör att dessa personer väljer utmaningar som ligger lite utanför den egna nuvarande förmågan. Dessa personer har förtroendet att ta en risk. Det är självskrivet att entreprenörer har en hög grad av själv-förmåga. 

Flow kanalen

Ett viktigt begrepp för vår diskussion är Flow-kanalen. I diagrammet nedan illustreras balansen mellan utmaning/förmåga, du finner utmaning på den lodräta axeln och förmåga på den vågräta axeln.

Csikszentmihalyi, Mihaly. Applications of Flow in Human Development and Education (p. 64).

Vi kan se Flow kanalen gående från nedre vänster hörn upp till övre höger hörn. När vi börjar dansa har vi liten förmåga och behöver dosera utmaningen för att vi inte ska bli överväldigade och hamna i oro. När vi har dansat ett tag och vår förmåga har ökat behöver vi öka svårighetsgraden för att inte bli uttråkade. Av detta följer att vi behöver dansa med partners med en matchande förmåga, så att ingen av dansarna blir puttade ut ur Flow kanalen till oro eller uttråkning. Det här gäller alla aktiviteter, men inom pardans blir detta extremt tydligt.

Argentinsk tango – en global rörelse

Den argentinska tangon blev under 1990-2000-talet återigen en global rörelse med tango maratons i över 50 länder där dansare kan dansa non-stop i 48-72 timmar. I storstäder är det möjligt att dansa 7 dagar i veckan, vilket gör Tango till en aktivitet som gör att du hittar likasinnade var än du befinner dig. Det enda som behövs är några kvadratmeter golv, musik, skor och en danspartner. Finner du dig på en flygplats med någon timme att fördriva så finns det numera en Facebook grupp med 16000 medlemmar som heter just ”Stranded at An Airport, Tango Meet-up.” Här kan du posta: ”Amsterdam Schiphol, Terminal 6, för och följer, har musik.” På detta sätt kan du knyta an till en annan dansare och få ett magiskt möte i ett mellanrum i din vardag.

Att tango även går mycket bra att dansa till nutida modern musik som Hip-Hop, Trip-Hop, långsam Deep House gör att den tilltalar unga dansare över världen på ett helt nytt sätt. Det är en helt annan upplevelse att dansa till Gotan Project i en lagerlokal på söndag morgon 05:00 än till klassisk tango från 1940-talet på en söndag eftermiddag 15:00 i en föreningslokal i en förort.

Utmaningen

Argentinsk tango är mycket, mycket svårt att bemästra, dansen innehåller så många nyanser, rörelsespråket innehåller så många olika typer av danssteg. Det är möjligt att följa takten, basgången, frasen och synkoperingarna. Dansstegen improviseras fram i nuet till musiken, och de kan dessutom utföras i vilken hastighet som helst, till musik med en mängd olika temperament. Detta sammantaget gör att variationerna och möjligheterna är oändliga. Att du kan föra, följa eller byta roller under dansen ger även det variation. Alla vi dansare dansar även utifrån vår disposition just denna dag, just denna stund, som vi är. Vi dansar med alla våra föreställningar och tolkningar vilket gör att kommunikationen inom dansparet varierar från stund till stund. Dansstegen utförs olika beroende på biomekanik, fascia restriktioner, kroppsmedvetenhet, danserfarenhet, temperament och en mängd andra faktorer. 

Tango – den ultimata Flow-aktiviteten

I bloggposten bla bla bla.  har vi gått igenom de 22 Flow utlösarna och ett flertal av dem återfinns i Tango dansen. Flow utlösare är komponenter som triggar ett Flow tillstånd, när en aktivitet inducerar en djup kroppslighet, närvaro i nuet, och risk – vare sig det gäller risk för livet eller social risk, inducerar aktiviteten Flow-tillstånd. Här är en lista på vilka flow utlösare vi stöter på när vi dansar tango.

Psykologiska utlösare

 1. Intensiv fokuserad uppmärksamhet
 2. Tydliga mål.
 3. Omedelbar feed-back.
 4. Utmaning/förmåga balansen.

Miljö utlösare

 • Stora konsekvenser.
 • Djup kroppslighet.

Sociala utlösare

 • Djup koncentration
 • Delade, tydliga mål
 • God kommunikation.
 • Förtrogenhet.
 • Jämbördigt deltagande.
 • Risk.
 • Känsla av kontroll.
 • Uppmärksamt lyssnande.
 • Alltid säga ja.
 • Kreativitet.

Som vi kan läsa i listan ovan är Tango strösslat med Flow utlösare. Låt oss kommentera några av dessa, exempelvis ”Stora konsekvenser” kan synas felplacerad, men detta begrepp innefattar även sociala konsekvenser. Under vår utveckling som människoras var tillhörighet i gruppen avgörande för vår överlevnad, om vi inte fick vara med i gruppen skulle vi troligen inte överleva. Detta får effekten att vi idag är mycket känsliga för vår plats i gruppen, och att bli avvisad av en dansare är mycket kännbart för vårt ego och vår känsla av tillhörighet. När vi dansar skärper vi oss och detta driver oss till Flow.

Sociala Flow-utlösare

I den ypperliga boken ”Group Genius – The Creative Power of Collaboration” krossar Keith Sawyer myten om det isolerade geniet som får en snilleblixt och enahanda skapar en ny innovation. I sin historiska forskning på innovationer finner han tvärtemot denna myt att idéer färdas mellan grupper av innovatörer, som itererar på de andras iterationer. I boken tar han improvisationsteater som exempel på en miljö där det finns mycket bra förutsättningar för Grupp-Flow. Grupp-Flow uppstår när vi säger ja till varandras idéer och bygger vidare på dessa, där det finns kreativitet, jämbördighet och god kommunikation. Det fina är att alla dessa komponenter finns närvarande i tango dans.

Det praktiska med Tango som Flow-aktivitet är att vi inte behöver ta oss till ett högt berg eller behöver någon dyr utrustning. När vi numera har vårt musik bibliotek med oss i mobilen behövs enbart en bit golv och en partner. Vi kan lägga in en timmes Flow aktivitet i vår vardag utan att behöva lägga tid på logistik och förberedelser. Det Flow-tillstånd vi har under aktiviteten spiller över till det övriga (arbets-) livet, det ökar vår produktivitet, det för oss närmare våra mål och höjer vår livskvalitet.

Mer Flow ger mer Flow

Personer som utför Flow-inducerande aktiviteter upplever mer Flow i sitt arbetsliv. Mer Flow ger mer Flow. Vi behöver skifta vår mindset kring prestation och output från Luther till Kotler. Det är inte oansvarigt att lägga tid på action-sporter som surfing, skateboard, snowboard, utförsåkning eller argentinsk tango. Tvärtemot förbereder dessa Flow-aktiviteter dig för arbetspass med Flow. Du får mer gjort och ett roligare arbetsliv.

Referenser

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Csikszentmihalyi, Mihaly. Applications of Flow in Human Development and Education (p. 64). Springer Netherlands. Kindle Edition. 2014

Csikszentmihalyi, Mihaly. Flow : den optimala upplevelsens psykologi. Natur och kultur. 1992

Sawyer, Keith. Group Genius – The Creative Power of Collaboration, Basic Books; 2nd edition (May 16, 2017)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *